polski english

KZR INIG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

Firmy posiadające wdrożony i certyfikowany system KZR INIG-PIB mogą swobodnie działać na terenie całej Unii Europejskiej, a także certyfikaty wystawione w ramach Systemu KZR INIG-PIB będą uznawane przez inne systemy certyfikacji.

System opiera się na wymaganiach podanych w DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Zakres certyfikacji:

  • biomasa uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytwarzane na terytorium UE,
  • wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

Proces certyfikacji zakończony jest wydaniem certyfikatu jakości biokomponentu, ważnego przez okres 1-go roku. Czas wydania certyfikatu jest niezmiernie szybki (certyfikat wydawany w kraju, a nie przez centralę za granicą). Informacja na oficjalnej stronie www KZR INiG do trzech dni od wystawienia cetyfikatu i możliwość sprzedaży.

 Więcej informacji na temat certyfikatu KZR INIG-PIB: www.kzr.inig.eu

W sprawach dotyczących wdrożenia KZR INIG-PIB zapraszamy do kontaktu: (+48 71) 71 51 795 lub biuro@qam-system.pl.